OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

internetového stránky idfootballboots.com

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Společnost ID FOOTBALL BOOTS s.r.o. provozující tento internetový obchod idfootballboots, se sídlem Dolnokubínská 1672, 393 01 Pelhřimov, IČO: 09041206 (dále jen "Prodávající") zveřejňuje tímto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které platí pro nákup na stránce www.idfootballboots.com  a které upravují vztahy mezi smluvními stranami, kterými jsou Prodávající a Kupující

  2. Předmětem obchodů Prodávajícího je UV potisk fotbalových kopaček a sportovních bot. Samotný potisk probíhá až po domluvě se zákazníkem (Kupujícím) prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, kam Kupující po odeslání objednávky obdrží návrh grafické podoby kopačky.

 

2.   Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP pro úpravu vzájemných práv a povinností, jež plynou ze smluvního vztahu, který vzniká koupí Zboží, a všech jejich součástí v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto ceny se mohou měnit podle požadavků Kupujícího vznesených po odeslání grafického návrhu Kupujícímu na e-mail nebo telefonní číslo. Na tyto VOP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží.Ve svém aktuálním znění VOP představují znění kupní smlouvy, ledaže by bylo výslovně stanoveno něco jiného. Jestliže VOP některá práva a povinnosti neupravují, řídí se tato práva a povinnosti ustanoveními příslušných předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele.

 2. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3.  Proces objednání

 1. Objednávku je možné uskutečnit pomocí webové stránky www.idfootballboots.com (nebo telefonickou domluvou na čísle +420 607 044 202). Objednávky jsou přijímány ve všední dny (tj. od pondělí do pátku v čase 9:00 až 17:00 hodin).

 2. Takto učiněná objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení požadovaného Zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést tyto údaje: (1) jméno a příjmení Kupujícího, (2) způsob dodání Zboží, (3) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), (4) počet kusů Zboží, (5) platební metodu, případně (7) požadavky na vytvoření vlastního potisku.

 3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu 7 dní. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 4. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotnou kupní smlouvou se stává v okamžiku stvrzení objednávky odesláním potvrzovacího e-mailu Prodávajícím po té, co Kupující odeslal objednávku přes internetové stránky www.idfootballboots.com, a to na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl v objednávce. Tímto stvrzením vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

 

4.   Dodací podmínky

 1. Prodávající nabízí jako způsob dodání zaslání objednaného Zboží jako balík prostřednictvím smluvního přepravce (DPD apod.) a České pošty nebo osobní vyzvednutí na provozovně.

 2. Prodávající doručí Zboží Kupujícímu zpravidla ve lhůtě maximálně 14ti dnů od potvrzení grafického náhledu kopaček. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v těchto VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení Zboží.

 3. Zákazníkovi bude zboží zasláno na adresu uvedenou na objednávce.

 4. K veškerému zakoupenému Zboží Kupující vždy obdržíl daňový doklad (fakturu) buďto e-mailem nebo tištěnou formou jako součást balíku.

 5. Okamžikem převzetí Zboží Kupujícím na něj přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží.

 6. I v případě, že si Kupující neodebere objednané Zboží, je povinen uhradit cenu Zboží a náklady na doručení Zboží.

 7. V případě, že si Kupující Zboží nevyzvedne do 1 měsíce, je povinen uhradit Prodávajícímu částku 500 Kč, jako náhradu nákladů na uskladnění Zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne již zaplacené Zboží do 6 měsíců, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastní vůle, přičemž kupní cena, pokud již byla předem Kupujícím uhrazena, se nevrací.

 

5.   Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy, protože Zboží bylo upravené na míru podle požadavků Kupujícího.

 

6.   Storno individuálního potisku

 1. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku v době od vyhotovení grafického náhledu potisku kopaček do doby, než Prodávající informuje Kupujícího o obdržení zaslaných kopaček a o zahájení výroby Zboží, tj. do 24 hodin od potvrzení přijetí zaslaných kopaček. V tomto případě je však Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením grafického náhledu individuálního potisku kopaček ve výši 200,- Kč, a to nejpozději do 7 dnů od zrušení Objednávky.

 2. Pokud bude smlouva zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své Objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své Objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného Zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 3. Kupující bere na vědomí, že mu nenáleží právo na bezplatné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jelikož se jedná o Zboží, které bylo upraveno na přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) OZ.

 

7.   Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zahrnuje cenu Zboží, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením a doložením všech příslušných dokladů. Cena za dopravu Zboží se hradí zvlášť. Platbu je možné provést: bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího č.ú.: 5812047309/0800, vedený u České Spořitelny, (dále jen „účet prodávajícího“).

 2. Neobdrží-li Prodávající v uvedené lhůtě platbu kupní ceny, zhotoví objednané Zboží a zašle jej Kupujícímu na dobírku prostřednictvím kurýrní služby. Kupující je povinen takto doručené Zboží převzít a uhradit kupní cenu, včetně ceny za doručení Zboží.

 3. Cena za doručení Zboží prostřednictvím kurýrní služby 89 - 129 Kč. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží po splnění obou následujících podmínek: (i) úplné zaplacení kupní ceny, včetně ceny za doručení Zboží, (ii) převzetí Zboží.

 

8.   Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními, která jsou uveřejněna v sekci Ochrana osobních údajů internetových stránek www.idfootballboots.com.

 

 

9.   Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.idfootballboots.com, kde je má Kupující k dispozici. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOPplatné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP.

 2. Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

 3. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující písemně zaslat na emailovou adresu info@idfootballboots.com nebo na telefonním čísle +420 607 044 202.

 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.

 5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.